Wróć

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

STRONY INTERNETOWEJ www.dobrakaloria.pl

OBOWIĄZUJĄCA OD 09.03.2022

 

Niniejsza Polityka Prywatności ma charakter informacyjny i nie stanowi źródła obowiązków
dla Użytkowników Strony.

Na stronie internetowej www.dobrakaloria.pl umożliwiamy kontrolowanie przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz zobowiązujemy się do poszanowania praw dotyczących prywatności danych oraz ich ochrony – w zakresie przez Użytkowników udostępnionym.
W Polityce Prywatności wyjaśniono powód, rodzaj i sposób przetwarzania oraz ochrony danych przez Administratora.

 

Definicje pojęć:

Administrator:

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony Internetowej jest KUBARA Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (42-271) przy ul. Ekonomicznej 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000630251, NIP: 5732818582, REGON: 24182822,
o kapitale zakładowym w wysokości 4 673 200 PLN wpłaconym w całości, zwana dalej „Administratorem”.

Formami kontaktu z Administratorem, w tym w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, są:

poczta elektroniczna: halo@dobrakaloria.pl,

poczta tradycyjna: ul. Ekonomiczna 11, 42-271 Częstochowa,

formularz kontaktowy dostępny na Stronie Internetowej;

 

Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, w szczególności na podstawie: imienia, nazwiska, danych o lokalizacji, identyfikatorze internetowym lub adresie poczty elektronicznej;

 

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

 

Strona Internetowa – serwis internetowy Administratora dostępny pod adresem internetowym: dobrakaloria.pl;

 

Treści – wszelkiego rodzaju utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2509), jak również informacje tekstowe, graficzne, multimedialne, materiały audio i wideo, zdjęcia oraz teksty dostępne
na Stronie Internetowej;

 

Użytkownik – osoba fizyczna odwiedzająca Stronę Internetową lub korzystająca z jednej lub więcej usług świadczonych w jej ramach;

 

Newsletter – usługa dystrybucyjna świadczona nieodpłatnie drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Strony Internetowej.

 

Podstawa prawna, rodzaj i cel przetwarzania danych

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników:

zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „rozporządzeniem RODO”,

w przypadku:

zgody w celu prowadzenia marketingu podmiotów współpracujących
z Administratorem,

niezbędności do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem:

świadczenia usług Newsletter,

korzystania z formularzy kontaktowych udostępnionych przez Administratora,

prawnie uzasadnionego interesu Administratora:

marketingu produktów i usług własnych Administratora, w tym w celach analitycznych,

korzystania z formularzy kontaktowych udostępnionych przez Administratora,

obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.

Każdorazowo cel, podstawa i okres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynikają z działań podejmowanych przez Użytkowników na Stronie.

 

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są wyłącznie przez okres niezbędny
do spełnienia celu, w jakim są przetwarzane lub dopóki przetwarzanie jest zgodne
z prawem, w szczególności do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń
lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji, wynikającego z przepisów prawa.

W przypadku przetwarzania danych osobowych Użytkowników:

w oparciu o wyrażoną zgodę – dane osobowe przetwarzane są do momentu wycofania zgody,

dla potrzeb wynikających ze świadczenia usług Newsletter lub korzystania z formularzy kontaktowych – dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do świadczenia tej usługi lub do czasu rezygnacji z niej,

na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – dane osobowe przetwarzane są do czasu skutecznie zgłoszonego sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych możliwe jest w każdej chwili,
a jej odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Newsletter

Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez Administratora. Korzystanie z usługi Newsletter możliwe jest po wykonaniu łącznie kolejnych kroków przez Użytkownika:

udostępnienie co najmniej swojego adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail)
w odpowiednim polu na Stronie Internetowej lub zaznaczenie odpowiedniego pola (checkbox) w celu otrzymania informacji handlowych odpowiednim kanałem,

wyrażenie zgody na otrzymywanie na udostępniony adres poczty elektronicznej
(adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344).

Usługa  Newsletter umożliwia Użytkownikowi otrzymywanie, na udostępniony adres poczty elektronicznej (adres e-mail), cyklicznych informacji, w tym o charakterze handlowym, w szczególności o aktualnej ofercie, promocjach, rabatach, akcjach marketingowych, a także e-booka.

Użytkownik może, w każdej chwili i bez podania przyczyny oraz ponoszenia kosztów:

zmienić udostępniony adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który otrzymuje Newsletter,

zrezygnować z usługi Newsletter poprzez wysłanie:

stosownego żądania, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: newsletter@kubara.pl lub pisemnie na adres: ul. Ekonomiczna 11, 42-271Częstochowa,

formularza rezygnacji dostępnego w stopce każdego otrzymanego Newslettera.

Rezygnacja będzie traktowana jako wycofanie udzielonej zgody na świadczenie usługi Newsletter i nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Udostępnianie i powierzanie przetwarzania danych osobowych

Administrator nie udostępnia, nie sprzedaje ani nie ujawnia w jakikolwiek inny sposób danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszej Polityce Prywatności
lub gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

W celu świadczenia usług elektronicznych, Administrator korzysta z usług podmiotów trzecich. Zakres korzystania z usług tych podmiotów zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak aby przetwarzanie danych spełniało wymogi rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których te dane dotyczą. Administrator przekazuje dane osobowe jedynie w przypadku, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane przez Administratora następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

dostawcom usług: księgowych, prawnych i doradczych, zapewniających Administratorowi stosowne wsparcie – w przypadku oraz w zakresie niezbędnym
do zrealizowania danego celu przetwarzania danych osobowych zgodnego z niniejszą Polityką Prywatności,

dostawcom usług zapewniającym Administratorowi odpowiednie rozwiązania techniczno-informatyczne, w szczególności dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcom usług Marketing Automation (MA, system automatyzacji procesów marketingowych) i Newsletter – w przypadku oraz w zakresie niezbędnym
do zrealizowania danego celu przetwarzania danych osobowych zgodnego z niniejszą Polityką Prywatności,

Zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych.

 

Prawa Użytkowników w zakresie przetwarzania danych osobowych

W granicach przepisów prawa, Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, w szczególności jako formy kontroli przetwarzania przez Administratora danych osobowych, w tym uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie ich przetwarzania.

W granicach przepisów prawa, Użytkownik ma prawo, poprzez przesłanie stosownego żądania pocztą, na adres Administratora lub pocztą elektroniczną, na adres: rodo@kubara.pl:

dokonywania zmian, uzupełniania, sprostowania i aktualizacji przetwarzanych przez Administratora danych osobowych,

żądania usunięcia przetwarzanych przez Administratora danych osobowych;

żądania ograniczenia przetwarzania przez Administratora danych osobowych;

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli odbywa się ono na podstawie uprzednio udzielonej zgody;

złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora danych osobowych
z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika i opartego na realizacji prawnie uzasadnionego interesu,

otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, danych osobowych udostępnionych Administratorowi oraz ich przesłania innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora,

W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy prawa, Użytkownik ma prawo skierować skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Pliki cookies i oprogramowanie analizujące

Administrator wykorzystuje na Stronie Internetowej tzw. pliki cookies w celu dostosowania jego funkcjonalności do potrzeb Użytkowników oraz w celach statystycznych
i reklamowych.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator. W ramach Strony Internetowej stosowane są następujące typy plików cookies:

sesyjne (session cookies), usuwane z pamięci urządzenia końcowego po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub po wyłączeniu urządzenia,

stałe (persistent cookies), przechowywane w pamięci urządzenia końcowego
i pozostające w niej do momentu skasowania lub wygaśnięcia.

Mechanizmy plików: sesyjny i trwały, nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani informacji poufnych z urządzenia końcowego Użytkownika.

W ramach Strony Internetowej stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

niezbędne, umożliwiające korzystanie z usług, np. pliki cookies wykorzystywane
do usług wymagających uwierzytelnienia,

wydajnościowe, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony Internetowej,

funkcjonalne, umożliwiające rozpoznanie wybranych przez Użytkownika ustawień
i personalizację interfejsu,

reklamowe, umożliwiające dostarczanie Użytkownikowi treści reklamowych dostosowanych do zainteresowań.

W oprogramowaniu służącym do przeglądania Strony Internetowej (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza się przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych, m.in.:

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/program-microsoft-edge-i-przegl%C4%85danie-danych-a-prywatno%C5%9B%C4%87-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/11.0/mac/10.13

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie Internetowej.

Niezależnie od plików cookies, Serwis przy każdej Państwa wizycie automatycznie zapisuje na serwerze w postaci logów. Logi zawierają następujące informacje:

adres IP urządzenia końcowego Użytkownika,

datę i czas dostępu do Strony Internetowej,

informacje na temat używanej przez Użytkownika przeglądarki i systemu operacyjnego.

Informacje, o których mowa w ust. 9 wykorzystywane są w szczególności w celu zarządzania Stroną Internetową, analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa na Stronie Internetowej, a także w celach statystycznych.

 

Zmiany i aktualizacje Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności może podlegać okresowym modyfikacjom. Modyfikacje mają na celu uwzględnienie zmian w praktykach Administratora dotyczących postępowania z danymi osobowymi i wzmocnienie systemu ich ochrony.

Istotne zmiany w Polityce Prywatności będą sygnalizowane za pomocą widocznych komunikatów umieszczonych na Stronie Internetowej.